top of page

Filiz Piyale Onat

Filiz Piyale Onat'ın sanatında dağ, kayalık ve durgun su tasvirleri sessizlik ve yalnızlık kavramlarını yansıtan araçlardır. Kompozisyonlarına, iki boyutlu, görkemli ve sakin doğa manzaraları ile bunların içerdiği üç boyutlu, küçük ölçekli, genellikle insan yapımı tekil unsurlar arasındaki gerilim hakimdir. Sanatçı bu gerilimi bireyin yalnızlığına işaret etmek için kullanır.

In Filiz Piyale Onat’s art, descriptions of mountains, cliffs and stagnant waters are instruments that reflect the notions of silence and solitude. Her compositions are dominated by the tension between the two-dimensional, grandiose and calm natural landscapes and the three-dimensional, small-scale, usually man-made singular elements they contain. The artist uses this tension to point at the loneliness of the individual.

bottom of page